MØTER / 20 08 26Referat fra klubbmøte med komiteer 26.August 2020
Programkomiteen.

Tilstede var: Jon Hildrum, Knut Schjerve, Johan Olsen og Mimi Havig (leder)

Johan hadde med Excel-ark med datoer for møtene annet halvår 2020. Vi plottet inn de første tradisjonelle møtene som årsmøte og julemøte.

Jon hadde en del om tradisjoner som vi burde ha i bakhodet: da programkomiteen er limet i klubben, har det vært vanlig at de andre komiteene har bidratt med forslag til program, for eksempel. 2 komiteer i halvåret.

Vi ønsker å ta opp tradisjonen med lutefiskservering etter årsmøtet.

Julemøtet holdes sammen med Klinga Rotary som har blitt tradisjon.

Johan nevnte at det har vært vanlig at klubben møtes midt på dagen nyttårsaften for en kort markering av stiftelsesdatoen for Namsos Rotary. Det ble avvist i plenumsdiskusjonen og flyttet til februar.

Prgramkomiteen har lagt opp til 3 møter utenfor "huset" og ønsker at arrangementskomiteen kan bidra med et ti.


Referent Mimi

            KomOppg20.21mvNotCis2308

Namsos Rotaryklubb Distrikt 2275

Notat/stikkord til komitéarbeid klubbmøte 26.08.2020


Innledningsvis bes samtlige komitéer kort definere egne arbeidsoppgaver, ev. uklarheter i denne sammenheng/berettigelse i dag/ev. nytt navn? På generell basis – kom med innspill til klubbens drift.

Nedenfor noen subjektive betraktninger om aktuelle arbeidsoppgaver 20/21. 

Samtlige komitéer står selvsagt fritt hva angår tema/avgjørelser for presentasjon i plenum onsdag 2. sept. Ved ev. fravær av leder tar neste oppført på lista nødvendig ansvar og skriver inn konklusjoner i utdelte hurtighefter (som senere skal følge komitéen/relevant gruppe).
I arbeidsmøtet suppleres komitéene med medlemmer fra styret og adm. gruppe.

Komitéer/medlemmer:

Medlemskap/klassifisering:                Ole Dehli, Marit Bratland Johansen           
Arne Varem og Otto Ranum. Otto fratrer,
Erling Aas og Ivar Hustad tiltrer i Arbeidsmøtet.

          Ref. ovenstående innledning og kom med tilrådninger deretter. 

Ref. likeledes RIP/DGs sitat i månedsbrevet: 

Det er ingen feil alder for å være medlem i Rotary . Forenklet medlemsverving som nå?
Tilpassede vedtekter som supplering til klubbens lover?Klubbadministrasjon


Ola Torgersen, Roar Slettahjell,
Tore Flosand og Steinar Høknes (SH møter hos Otto)
Bjørnar Sellæg, tiltrer komitéen i Arbeidsmøtet.

Ut fra godt arbeid 19/20, skriv punktvis ned komitéens arbeidsoppgaver. Turnus hva angår møteforberedelse? Muligens for få medlemmer i denne komitéen? 19.d.m. ble foretatt en opprydding i «kott/arkivrom». Det savnes en inventarliste, bl.a. over
egne og mottatte vimpler. Vimplene ble registret i 1990
og MÅ ivaretas på en bedre måte enn i dag!

Programkomite: Mimi Havig, Johan Olsen, Asbjørn Greiff og
Knut Schjerve.   
Jon Hildrum m/ Eigil K. «konstituerer» på senere tidspkt. redaksjonskomité for 70-årsberetning.

Programkomitéen produserer «limet» i klubben – foredrag og kåserier m.v. Arbeidet her synes å ha fungert/fungerer utmerket. For noen år siden satt Otto R. opp en digital oversikt over tidligere foredragsholdere og tema. Viktig at dette, el. tilsvarende ajourføres og videreføres på en lett til-
gjengelig måte for neste komité. Ref. ellers notat fra P.


Prosjekter: Janne Sæther Bård Braateng, Paul Almåsvold,                                                    
                                                                  Torbjørn Landsem og Mathias Sellæg.
                                                                  Steinar Høknes og Arne Flaat møter også hos Otto,
ref. egen innkalling fra Janne.

Sett opp en liste over pågående prosjekt samt status. (Flott at Otto tatt initiativ her!!)
Ev. nye prosjekter/gjennomføring? Kan NRK være behjelpelig hva angår kommunenes Fritidsordning, ref. utsendelse vedr. støtte til barn/unge. Er det ønskelig å få tak i en ShelterBox for promotering /innsamling av midler i regi av Rotary?


Internasjonalt arbeid: Kirsten Reinert Hustad, Eigil Karoliussen, Svein Arne Rye, Chr. L. Johansen og Daniel Brørs.
Nils Hallvard Brørs tiltrer i Arbeidsmøtet

Kirsten har allerede begynt å orientere seg mot mottak av utvekslingselev/student 22/23.
Hun informerer nærmere om dette. Nødvendig arbeid
framover? Erfaring fra Klinga RK hva angår økonomi?
Tidl. omdiskutert samarbeid m/Foreningen Norden.
Dette lagt på is? – kfr. m/Paul A.


Sosiale arrangement:  Christina Kvernland, Olav Wien, Ola Karoliussen,
Ole Mørkved og Paal Sandø

Om programkomitéen står for hovedretter, så har arrangementkomitéen ansvar for desserten! I nært samarbeid med førstnevnte (samt Klinga R) tilrettelegges for festlige sammenkomster 20/21. Tør presidenten foreslå at chartermarkering for ettertiden legges til første møtedag på nyttår?


Hjemmeside/web/data/info              Berndt Salkowitsch, Håvard Vannebo, Svein Flasnes.
Bjørnar Sellæg og Lasse Ledang tiltrer i Arbeidsmøtet

Tema for møtet her må bli alt som har å gjøre med teknisk utstyr og data. Ansvar for tilgang til internett i Athenæet avklares/ordnes! Framviser (når behov) må være på plass/ i orden før møter (avklar. m/Programk.)
Fungerer Intern og ekstern kommunikasjon/tilgang?
Innkalling medlemsmøter m/SMS ?, ref. styrevedtak.
Ref. hva Marit B. J. skriver i 50-årsberetningen (s. 19)
vedr. behov for markering i lokalsamfunnet!

Cis240820

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...